مشخصات محصولات
سایز یک نفره
حداکثر دمای قابل تحول دستگاه 100
سایز چهار نفره
حداکثر دمای قابل تحول دستگاه 80 درجه سانتی گراد